Obdavčitev nepremičnin

Velikokrat se poraja vprašanje v katerih primerih in kako so obdavčene nepremičnine v Sloveniji. Imamo več vrst davščin in v osnovi se delijo na davke, ki so vezani na transakcije z nepremičninami ter davke vezane na lastništvo oz. uporabo nepremičnin.

Davki, vezani na transakcije z nepremičninami, so naslednji:

  • davek na promet nepremičnin (DPN),
  • davek na dodano vrednost (DDV),
  • davek na dediščino in darila,
  • davek na dobiček iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine,
  • davek na dohodek iz oddajanja premoženja v najem.

Med davke vezane na lastništvo in uporabo nepremičnin uvrščamo:

  • davek od premoženja in
  • nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ),

Spodaj sledi kratek opis navedenih davščin.

obdavčitve nepremičnin

1. Davek na promet nepremičnin

Davek na promet nepremičnin se obračunava pri prodaji ali pri drugih oblikah odplačnega prenosa lastninske pravice na nepremičnini (npr. zamenjava, razdelitev…). Davek se odmeri po določbah Zakona o davku na promet nepremičnin. Višina davka je 2 % od davčne osnove. Zavezanec za plačilo davka je prodajalec nepremičnine. Davčna osnova je prodajna cena nepremičnine. Več… 

2. Davek na dediščino in darila

Zakon določa, da je zavezanec za plačilo davka, fizična ali pravna oseba, ki prejme premoženje na osnovi dedovanja ali darovanja. Davčni zavezanec, ki prejme premoženje v darilo, mora v 15 dneh od sklenitve pogodbe vložiti napoved za odmero davka. V primeru dediščine, se ne vlaga napoved, ampak davčni organ sam odmeri davek na dediščino. Davka so oproščeni dediči iz prvega dednega reda, ostali plačajo davek glede na dedni red po progresivni lestvici. Več…

3. Davek na dobiček iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine

Kadar je prodajalec ali darovalec nepremičnine fizična oseba, se v skladu z določbami Zakona o dohodnini ugotavlja tudi dobiček iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine. Več…

4. Davek od premoženja

Fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja, garaže in prostore za počitek ali rekreacijo, plačujejo davek od premoženja. Osnova za izračun davka je vrednost nepremičnine, stopnja davka pa je odvisna od vrste objekta in njegove vrednosti. Več…

5. Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ)

NUSZ je obvezna dajatev, ki jo ureja Zakon o stavbnih zemljiščih. Občine z odloki določijo območja in merila za določitev višine nadomestila. Pri določitvi višine nadomestila se upošteva namembnost stavbnega zemljišča, lega, opremljenost s komunalno infrastrukturo in možnost priključitve nanjo. Več…